فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله

این فایل شامل شرح حال جلسات آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله می باشد.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه نظری و عملی نگرش مذهبی

این بخش شامل پیشینه نظری و عملی دررابطه با متغیر نگرش مذهبی است که برای فصل دوم پایان نامه مناسب می باشد.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه نظری و عملی اهمال کاری

این بخش شامل پیشینه نظری و عملی دررابطه با متغیر اهمال کاری است که برای فصل دوم پایان نامه مناسب می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رضایت از زندگی

این بخش شامل پیشینه نظری و عملی دررابطه با متغیر رضایت از زندگی است که برای فصل دوم پایان نامه مناسب می باشد.

قیمت : 3,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه نظری و عملی عزت نفس

پیشینه نظری و عملی عزت نفس، مناسب برای فصل دوم پایان نامه

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه نظری و عملی خودتنظیمی

این بخش شامل پیشینه نظری و عملی دررابطه با متغیر خودتنظیمی است که برای فصل دوم پایان نامه مناسب می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل